Algemene voorwaarden Chikara Sport

Abonnementen / Inschrijven

1.1 met het aanmelden in de Pay n Plan App verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.2 Het sportabonnement kan op elk gewenst moment worden aangegaan en is maandelijks opzegbaar per de eerste dag van de volgende kalendermaand
1.3 Bij het aangaan van een sportabonnement wordt éénmalig € 25,00 inschrijfkosten in rekening gebracht
1.4 Een opzegging dient per kalendermaand schriftelijk of per e-mail door CHIKARA SPORT ontvangen te zijn. Er kan per eerste dag van iedere kalendermaand opgezegd worden, met een opzegtermijn van 1 maand (opzeggen voor of op 31 januari resulteert in het stopzetten van het abonnement per 1 maart)
1.5 Indien wordt opgezegd binnen 12 maanden na aanvang van het abonnement, worden er twee maanden opzegtermijn in acht genomen.
1.6 Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.
1.7 Het abonnement kan onderbroken worden i.v.m. blessure, zwangerschap of operatie. Hiervoor dient een verzoek ingediend te worden. Dit kan voor maximaal drie maanden. Eventueel kan dit verlengd worden in overleg.
1.8 Indien een les verzuimd wordt (bij Abonnement 1), kan deze op een ander tijdstip te allen tijde kosteloos ingehaald worden
1.9 De lesduur staat aangegeven op het rooster en in de Pay n Plan App.
1.10 Het lesrooster ligt vast voor de periode van 1 jaar tenzij anders aangegeven. CHIKARA SPORT behoudt zich echter het recht voor het rooster/ lesuren tussentijds te wijzigen (in verband met Coronamaatregelen kan het voorkomen dat dit vaker gebeurt).
1.11 Judoleden worden bij inschrijving verplicht aangemeld bij de judobond. Het lidmaatschap hiervoor wordt rechtstreeks aan de JBN voldaan. Hiervoor volgt een aparte factuur van de Judobond zelf. Opzegging van dit lidmaatschap is op verantwoording van de judoka.

Openingstijden
2.1 De lestijden zijn terug te vinden op het lesrooster
2.2 Op nationale feestdagen is de sportschool gesloten.
2.3 Tijdens reguliere schoolvakanties wordt een aangepast rooster gehanteerd. Deze is minimaal één week van te voren bekend en zal duidelijk gecommuniceerd worden.
2.4 CHIKARA SPORT behoudt zich het recht voor om de Sportschool te sluiten met een maximum van 10 dagen per jaar (buiten zon- en feestdagen) zonder dat restitutie van het abonnementsgeld verschuldigd is.

Facturatie en betaling
3.1 Aanmelden gaat via de Pay n Plan App waar men een account aanmaakt en een abonnement aanschaft. Met een iDeal betaling wordt het abonnement geactiveerd.
3.2 Bij het aangaan van het sportabonnement wordt toestemming tot doorlopende automatische incasso afgegeven
3.3 De contributie is verschuldigd per maand, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
43.6 Deelnemer dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de abonnementsgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren worden na de eerste periode van 30 dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop de abonnementsgelden.
3.7 CHIKARA SPORT behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementstarieven eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand op te zeggen.
3.8 CHIKARA SPORT is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de sportlocatie te ontzeggen voor een bepaalde periode. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

Overig
4.1 De judomat mag onder geen enkele voorwaarde betreden worden met (binnen en/of buiten-) schoenen. Er wordt gesport op op blote voeten, sokken of balletschoentjes.
4.2 Deelnemers zorgen er zelf te alle tijden voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.

Risico en aansprakelijkheid
5.1 CHIKARA SPORT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s).
5.2 Het gebruik maken van de groepslessen of een programma bij CHIKARA SPORT  is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
5.3 CHIKARA SPORT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer CHIKARA SPORT vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
5.5 Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Wanneer sporten of bepaalde sportonderdelen worden afgeraden door een arts/fysiotherapeut zal de deelnemer hiervan melding doen bij de betreffende instructeur(s).
5.6 Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals vermeld.

6. Rechtstoepassing
6.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CHIKARA SPORT aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van CHIKARA SPORT te accepteren.

7. Privacy
7.1 tijdens de lessen wordt regelmatig beeldmateriaal opgenomen voor interne trainingsdoeleinden, extern gebruik ten behoeven van het behalen van certificaten van de medewerkers of gebruik op social media. Men kan vooraf aangeven of er toestemming is om beeldmateriaal op social media te plaatsen.
7.2 in het kader van de AGV verklaart CHKARA SPORT nooit NAW gegevens aan derden te verstrekken. Na het beëindigen van het lidmaatschap hanteert de sportschool een bewaartermijn van maximaal 60 dagen. Daarna zullen de gegevens uit het systeem verwijderd worden en alle privacygevoelige stukken worden vernietigd.

Aanvullende Judo reglementen/voorwaarden

ER WORDT LESGEGEVEN VOLGENS DE 6 KERNWAARDEN VAN JUDO:
Respect Judo leert je respect te hebben voor jezelf en voor je tegenstander.

Samenwerkend leren
Judo laat zien dat je zonder de ander niets kan leren. Oefeningen doe je altijd samen met een ander.
Discipline
Judo leert je bepaalde discipline: het groeten van de meester, van je tegenstander, het luisteren naar de meester, het zorgvuldig toepassen van het geleerde.
Leren verliezen
Judo leert je tegenslag te incasseren, tegen je verlies te kunnen. Dit alles door de 1 op 1 wedstrijdjes met een tegenstander.
Agressie regulatie

Judo leert je om agressie om te zetten in respectvolle energie.
WeerbaarheidKinderen krijgen door judo meer zelfvertrouwen en daardoor een grotere weerbaarheid.

DAARNAAST ZIJN ONDERSTAANDE OMGANGSVORMEN NET ZO BELANGRIJK:
Beleefdheid
Beleefdheid is in de dojo vanzelfsprekend. Het is een alledaagse fatsoensnorm om beleefd te zijn tegen je leraar (Sensei) en je mede-judoka’s. Het is ook erg onbeleefd en tégen alle regels als je andere dingen doet dan wat de leraar je heeft gevraagd/opgedragen.
Houding
Zorg voor een nette houding als je niet met judo-oefeningen bezig bent of als de leraar iets uitlegt en jij moet luisteren. Het is tegen de regels van de dojo als je bij de uitleg van de leraar languit op je zij met je hand onder je hoofd ligt te luisteren. Een nette houding is de kniezit of de kleermakerszit.
Respect
Het respect voor elkaar komt tot uiting in de groet. Voor en na de les groeten de leraar en de leerling elkaar. Er is in een dojo respect voor de ander. Dit uit zich, behalve in de judogroet, vooral in de manier waarop we met elkaar omgaan. Je houdt rekening met een lagere band, een lichtere judoka, je laat je niet zomaar bovenop je medejudoka vallen en als hij/zij aftikt, laat je meteen los
Hygiëne
Jijzelf moet je lichaam goed verzorgen, want je bent voortdurend heel dicht bij je medejudoka’s. Zorg altijd voor een schoon en wit judopak, dat is wel zo prettig voor je mede judoka’s. Je nagels moeten schoon en kortgeknipt zijn en ook je voeten zijn schoon. Sieraden dragen tijdens de les is gevaarlijk. Je kunt jezelf of je mede-judoka’s verwonden.
Het groeten
Er zijn weinig westerse sporten waar de spelers eerst voor elkaar buigen alvorens te gaan spelen. Dat is ook heel logisch, want als wij westerlingen elkaar op straat tegenkomen buigen we ook niet voor elkaar, maar geven we elkaar een hand, of we zeggen: ‘Hoi, hoe gaat het ermee?’ Omdat judo afkomstig is uit een Aziatisch land, waar men elkaar op een andere manier begroet, hebben wij in het judo deze manier van elkaar begroeten overgenomen.

Chikara Sport werkt met een Protocol tegen Seksuele Intimidatie (In dit document hebben wij als Chikara Sport vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden, seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen) en een Protocol tegen Pesten (in dit document hebben wij vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren, pesten binnen de club trachten te voorkomen en hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren). Op verzoek worden deze toegezonden.

Versie 09-03-2020